Lojistik Nedir Makalesi

Lojistik, Yunanca “Logistikos” kelimesinden türemiş olup, “hesap kitap yapma bilimi”, “hesapta becerikli” anlamına gelmektedir. Askeri anlamda lojistik ise, “Savaş unsurlarına, stratejik ve taktiksel olarak ihtiyaç duyulan ikmal maddeleri ile hizmet desteğini sağlamak için yapılan faaliyetlerdir”.Lojistik insan, ürün, servis vb. gibi kaynakların, gereksinim duyulan yerde, gereksinim duyulan zamanda koordineli şekilde hazır olması olarak adlandırılabilir.Lojistik destekten yoksun üretim, pazarlama gibi servislerin başarı şansı yoktur. Lojistik depolama nakliyesi ile başlayan iyi yapılmış envanter kayıtları ile devam eden sevk yerlerine göre ambalajlanmış şekilde ulaştırılması ile sonuçlanan faaliyetlerin bütündür. Lojistik kelimesi Türk Dil kurumu sözlüğüne göre geri hizmet olarak yazılmıştır,
Tarihsel gelişim içinde lojistik ise, sanayi devriminin gerçekleşmesi ve küreselleşmenin gündemi işgal etmesine kadar sadece askeri alanda sınırlı kalırken, sanayi devrimi, lojistiğin evriminde bir dönüm noktası olarak karşımıza çıkmaktadır.